Projekt

Aktywni - efektywni
na  dolnośląskim
rynku pracy

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.2 Wsparcie osób poszukujących pracy.

Obszar realizacji : powiat jaworski, powiat złotoryjski, lwówecki, jeleniogórski, wałbrzyski i legnicki.

Wartość projektu: 

1 930 772,88 zł

Wysokość wkładu Unii Europejskiej 

1 834 233,88 zł

Projekt realizowany jest
od dnia 01.11.2016 r. do dnia 28.02.2018 r.
na terenie województwa dolnośląskiego.  

Cel główny projektu: 

Celem głównym Projektu jest wzrost aktywności zawodowej i szans na zatrudnienie 108 osób w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez zatrudnienia (65 osób bezrobotnych i 43 osoby bierne zawodowo) i znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osób po 50 roku życia (27 osób: 16 kobiet, 11 mężczyzn), osób niepełnosprawnych (27 osób: 16 kobiet, 11 mężczyzn) i osób o niskich kwalifikacjach (54 osoby: 33 kobiety, 21 mężczyzn), zamieszkujących w powiecie lwóweckim, jaworskim, jeleniogórskim ziemskim, złotoryjskim, legnickim ziemskim bądź wałbrzyskim ziemskim, w tym minimum 44 mieszkańców terenów wiejskich wskazanych powiatów (26 kobiet, 18 mężczyzn) poprzez realizację kompleksowej ścieżki aktywizacji obejmującej poradnictwo zawodowe wraz z diagnozą indywidualnej sytuacji na rynku pracy, szkolenia zawodowe, staże oraz pośrednictwo pracy w okresie 01.11.2016 r. - 28.02.2018 r.  

W ramach Projektu zakłada się realizację poradnictwa zawodowego wraz z identyfikacją potrzeb osób bez zatrudnienia, szkoleń zawodowych, staży zawodowych oraz pośrednictwa pracy. Ponadto w ramach Projektu przewidziano wsparcie w postaci dodatku relokacyjnego.

Wsparcie oferowane w ramach Projektu jest bezpłatne. Projektodawca pokrywa koszty organizacji wsparcia, zakupu materiałów szkoleniowych, cateringu podczas szkoleń zawodowych, wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej, badań lekarskich, ubezpieczenia NNW podczas staży zawodowych, stypendium szkoleniowego, stypendium stażowego, koszty wynagrodzenia opiekunów stażystów oraz dodatków relokacyjnych. 

Grupa docelowa projektu:

 108 osób powyżej 30 roku życia

65 osób bezrobotnych:
39K, 26M
43 osoby bierne zawodowo:
26K, 17M,
i znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. 27 osób (16K, 11M) po 50 roku życia,
27 osób niepełnosprawnych
(16K, 11M)
54 osób o niskich kwalifikacjach
(33K, 21M)

Projekt „Aktywni - efektywni na dolnośląskim rynku pracy”
obejmuje następujące wsparcie:

Poradnictwo zawodowe wraz z identyfikacją potrzeb osób bez zatrudnienia:

  • w wymiarze 6 godzin/osoba,
  • indywidualne konsultację z doradcą zawodowym obejmujące utworzenie Indywidualnego Planu Działania,
  • celem wsparcia jest pogłębiona analiza predyspozycji zawodowych, identyfikacja potrzeb osób bez zatrudnienia, diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego oraz planowanie rozwoju kariery zawodowej i wyznaczanie celów zawodowych.

Wysokiej jakości szkolenia:

5-miesięczne staże zawodowe:

  • w wymiarze 5 miesięcy/osoba,
  • staże mają na celu nabywanie przez Uczestników/czki Projektu umiejętności praktycznych do wykonywania pracy oraz wykonywania zadań w miejscu pracy. 

Pośrednictwo pracy wraz ze wsparciem mobilności geograficznej:

  • indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy mające na celu pozyskanie ofert pracy, przeanalizowanie wyników poradnictwa zawodowego oraz udostępnienie ofert pracy Uczestnikom/czką i udostępnienie pracodawcą danych Uczestników/czek, w wymiarze 8 godzin/osoba,
  • wsparcie przewiduje również udzielenie środków na zasiedlenie dla 6 osób (dodatku relokacyjnego) w przypadku gdy Uczestnik/czka znajdzie zatrudnienie spełniające określone warunki (m.in.: odległość od miejsca zamieszkania wynosi co najmniej 50 km lub czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem do miejsca zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie 3 godziny/dzień, Uczestnik/czka będzie pozostawał w zatrudnieniu przez okres co najmniej 6 m-cy lub prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 m-cy - szczegółowe warunki przyznawania dodatku relokacyjnego określa odrębny regulamin).
MAPA DOTACJI

Obszar realizacji : powiat jaworski, powiat złotoryjski, lwówecki, jeleniogórski ziemski, wałbrzyski ziemski  i legnicki ziemski